Bezpečnostný poriadok


 1. Prevádzkovateľom Lanového centra na Kolibe v Bratislave je Quinta Essentia, s.r.o..
 2. Osoba, ktorá sa chce zúčastniť programu lezenia musí mať platnú vstupenku. Lezenie na vysokých lanách bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.
 3. Vstup na prekážky je možný len po zaškolení inštruktorom Lanového centra. Účastník je povinný dodržiavať pokyny inštruktorov počas celej doby pohybu v areáli. Pri zaškolení je účastník oboznámený:
  • so spôsobom istenia - účastník musí používať celotelový bezpečnostný postroj, istiacu sadu s tromi karabínami a pred nástupom na prekážky i po celú dobu pohybu vo výškach sa stále istiť o bezpečnostné (žltou farbou označené) oceľové laná,
  • so spôsobom pohybu - účastník je povinný liezť tak, aby neohrozil zdravie seba ani iných osôb, istiace laná sa musia nachádzať medzi rukami a nesmú byť ovinuté okolo krku ani iných častí tela,
  • so správnym lezením - účastník by sa mal snažiť liezť tak, aby na zdolanie trate využíval len tú časť dráhy, ktorá je na to určená - nemal by sa chytať systému oceľových lán určených na istenie a na zdolanie prekážky by nemal využívať svoje istiace laná.
 4. Registráciou pri pokladni a zaplatením vstupného účastník potvrdzuje, že bol oboznámený s bezpečnostným poriadkom Lanového centra, že rozumie všetkým pravidlám bezpečnosti a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Pri porušení pravidiel bezpečnosti sa účastník vystavuje riziku pádu a vážneho zranenia. Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že absolvovanie Lanového centra je spojené s určitým rizikom pádu z výšky, nebezpečenstvom zranenia a rozhoduje sa slobodne a s plným vedomím toto nebezpečie a riziko podstúpiť.
 6. Programu sa môžu zúčastniť len tí, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: minimálna výška 130 cm, maximálna hmotnosť 130 kg.
 7. Je zakázané liezť:
  • pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
  • ak to nedovoľuje zdravotný stav osôb, napr. epilepsia, srdcové problémy, cukrovka alebo iné závažné zdravotné problémy,
  • lezenie sa neodporúča tehotným ženám.
 8. Účastníci mladší ako 15 rokov môžu liezť len za asistencie inštruktora alebo v sprievode dospelej osoby zaškolenej inštruktorom.
 9. Účastníci mladší ako 18 rokov musia mať na vstup do Lanového centra písomný súhlas zákonného zástupcu.
 10. Za voľne odložené veci prevádzkovateľ nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá za odložené predmety v priestoroch Lanového centra.
 11. Prevádzkovateľ má právo ukončiť program či vylúčiť osobu z programu ak zistí, že účastník alebo skupina porušuje bezpečnostný poriadok, bezpečnostné normy či pokyny pracovníkov Lanového centra.
 12. Pozemné detské ihrisko, lezecká stena a nízke lanové prekážky sú určené deťom do 10 rokov. Deti môžu využívať ihrisko a pohybovať sa v areáli len v sprievode dospelej osoby, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť detí jej zverených. Lanové centrum nezodpovedá za bezpečnosť detí na pozemnom ihrisku a vstup je len na vlastnú zodpovednosť.
 13. Počas lezenia detí na nízke lanové prekážky a lezeckú stenu sú zodpovedné dospelé osoby povinné vykonávať neustály dozor detí a zabezpečovať ich proti pádu počas celej doby lezenia.
 14. V prípade nepriaznivého počasia (pretrvávajúci dážď, prudký vietor, teplota pod 5°C) je Lanové centrum zatvorené.
 15. Žiadame návštevníkov, aby v areáli Lanového centra nefajčili a nepili alkoholické nápoje. Za pochopenie ďakujeme.